Usługa wykonywania testów specjalistycznych aparatów do tomografii komputerowej została wprowadzona przez firmę MKJ Radiologia Sp. z o.o.  dzięki realizacji projektu nr UDA-RPPM.01.01.01-00-025/10-00

Informacja arp

Firma MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.

„Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu poszerzenia zakresu świadczonych usług”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MŚP Działania 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa Poddziałania 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa

Umowa o dofinansowanie projektu nr
UDA-RPPM.01.01.01-00-025/10-00 została zawarta 21.11.2011 r.

Całkowita wartość projektu: 121 800,47  PLN
W tym kwota dofinansowania: 45 738,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego